THỰC ĐƠN TUẦN  – THÁNG 11 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 01/11/2018 tới ngày 02/11/2018

THỰC ĐƠN TUẦN 1 – THÁNG 11 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 05/11/2018 tới ngày 09/11/2018

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2 – THÁNG 11 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 12/11/2018 tới ngày 16/11/2018

THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 11 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 19/11/2018 tới ngày 23/11/2018

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4 – THÁNG 11 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 26/11/2018 tới ngày 30/11/2018