THỰC ĐƠN TUẦN 1 – THÁNG 10 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 01/10/2018 tới ngày 05/10/2018

THỰC ĐƠN TUẦN 2 – THÁNG 10 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 08/10/2018 tới ngày 12/10/2018

THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 10 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 15/10/2018 tới ngày 19/10/2018

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4 – THÁNG 10 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 22/10/2018 tới ngày 26/10/2018

THỰC ĐƠN TUẦN 5 – THÁNG 10 NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 29/10/2018 tới ngày 31/10/2018