Địa chỉ: Số 4 Phố Hoàng Diệu

Điện thoại: 02438436513

Email: mnhoadao-bd@hanoiedu.vn