Bài học : Ôn nhận biết xanh - đỏ - vàng ( Nhà trẻ 24 - 36 tháng)