Nhà trường nằm trong khu dân cư, diện tích đất chật hẹp, không có khuôn viên.

Năm học 2018-2019 nhà trưỡng đã mua sắm bổ sung thêm trang thiết bị dạy học cho các lớp.

Sửa chữa, thay thế mái tôn cơ sở 17 Nguyễn Biểu.